Archive for the ‘Groene Overheid’ Category

Reageren uitgeschakeld

Esther Ouwehand groenste politicus


2010
06.22

Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) is uitgeroepen tot groenste politicus van het parlementaire jaar 2009-2010. Ouwehand is een bevlogen natuur- en landschapsbeschermer.

Kenmerkend voor haar zijn heldere boodschappen en vastberadenheid in het politieke debat.

De verkiezing tot groenste politicus vond 16 juni plaats in Den Haag. Het is de derde keer dat Natuurmonumenten het groenste Kamerlid aanwijst. In 2008 viel die eer te beurt aan Hugo Polderman (SP), in 2009 Lutz Jacobi (PvdA). Natuurmonumenten wil met deze verkiezing aandacht vragen voor natuur en landschap in zowel de Tweede Kamer als de rest van Nederland.

Voor de verkiezing van de groenste politicus neemt Natuurmonumenten alle woordvoerders ‘Natuur’ in de Tweede Kamer onder de loep.
Belangrijke criteria zijn;

inzet;
voorbereiding voor het debat;
het aantal ingediende moties en amendementen die positief uitpakken voor de natuur.
Bron: NatuurmonumentenKamer

Reageren uitgeschakeld

Groene daken verplicht in Kopenhagen


2010
06.16

De Deense hoofdstad Kopenhagen verplicht bouwers van alle nieuwe platte daken groendaken te maken. Daardoor moet de stad jaarlijks zo’n vijfduizend vierkante meter groen bijwinnen. De stad Kopenhagen is formeel: elk plan dat daken bevat met een hellingsgraad van minder dan 30 graden, moet in vegetatie voorzien op dat dak. Ook voor bestaande daken komt er een regeling. De gemeente wil subsidies geven om die op termijn ook in groendaken om te vormen.

 ”Kopenhagen heeft zichzelf tot doel gesteld om de eerste klimaatneutrale hoofdstad te worden tegen 2025″, zegt Bo Asmus Kjeldgaard, de milieuburgemeester van de stad. “Daarvoor zijn ambitieuze maatregelen nodig. We hebben beslist om de stad te wapenen tegen extreme weersomstandigheden door op zoveel mogelijk gebouwen gras te krijgen.”

Voordelen
Groendaken zorgen niet alleen voor een groene toets in de stad, maar hebben ook veel voordelen voor het milieu en de volksgezondheid: ze kunnen 50 tot 80 procent van de neerslag vasthouden die op het dak valt. Ze zorgen voor afkoeling in de zomer, waardoor het in de stad minder warm wordt ten opzichte van de omgeving. Ook voor de daken zelf is een groen laagje beter: een groendak kan een dak dubbel zolang laten meegaan, omdat het beschermt tegen uv-stralen, wind en neerslag.
Bron:MVO Nieuws

Reageren uitgeschakeld

Rotterdamse Groene Gebouwen


2010
04.07

Zwembaden zijn pilot voor Rotterdamse Groene Gebouwen. Aanbesteding voor duurzaam Rotterdams vastgoed gestart.
 De gemeente Rotterdam is een openbare aanbesteding gestart om de komende jaren haar vastgoed te verduurzamen en de CO2-uitstoot sterk te verminderen. In het programma ‘Rotterdamse Groene Gebouwen’ wordt de gemeentelijke vastgoedportefeuille per gebouwgroep duurzamer gemaakt door energiebesparende maatregelen te treffen. Aangezien gemeentelijke zwembaden grootverbruikers zijn van energie en water is ervoor gekozen om met deze gebouwgroep als pilotproject te starten. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich vanaf heden aanmelden.
 
De energiebesparing zal uiteindelijk worden gerealiseerd door een partij die hiervoor specifiek als opdrachtnemer verantwoordelijk is. Deze partij wordt een Energy Service Company (ESCo) genoemd. De ESCo sluit hiervoor een Energie Prestatie Contract (EPC) af met de gemeente Rotterdam en is tevens verantwoordelijk voor de benodigde investeringen.
 
Rotterdam is hiermee de eerste gemeente in Nederland die gebruik maakt van deze manier van publiek private samenwerking. Zij beoogt daarmee zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen om energie- en CO2-reductie te bewerkstelligen op een budgettair neutrale manier.
 
De gemeente Rotterdam is de aanbesteding gestart door het publiceren van de aankondiging. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich vanaf heden aanmelden. De informatie voor de aankondiging is woensdag 31 maart gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl en op de website van Tenders

Electronic Daily ted.europa.eu
 
Rotterdam Climate Initiative
Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) richt zich op 50% CO2-reductie en 100% klimaatbestendigheid in 2025. Het RCI is een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, de koepelorganisatie van de Rotterdamse industrie. Als daadkrachtige en innovatieve klimaatstad neemt Rotterdam haar verantwoordelijkheid voor de toekomst. Door zowel de oorzaken als de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken, werkt Rotterdam voortvarend aan het totale klimaatdossier en is door deze unieke aanpak een inspirerend voorbeeld voor anderen. De ambities en resultaten op het gebied van klimaat, energie en water dragen bij aan een duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad.

Reageren uitgeschakeld

Regeling groenprojecten 2010 open


2010
04.07

Ministers Tineke Huizinga van VROM en Jan Kees de Jager van Financiën hebben vandaag de nieuwe Regeling groenprojecten 2010 gepubliceerd, die met ingang van morgen wordt opengesteld. Dit is een goedkope leenfaciliteit voor projecten die goed zijn voor natuur en milieu. Via de regeling kunnen projecten een groenverklaring krijgen, waarmee ze in aanmerking komen voor een lening met een lage rente.
Het gaat om projecten die uiteenlopen van behoud van natuur, bos en landschap tot duurzame energieopwekking, schone binnenvaartschepen, herstructurering van bedrijventerreinen, viskwekerijen en duurzame utiliteits- en woningbouw. Ook particuliere woningbezitters die hun huis verbeteren of duurzame energiebronnen gebruiken, kunnen gemakkelijker een groene lening of hypotheek krijgen.
De Regeling groenprojecten 2010 sluit aan op de fiscale regeling voor maatschappelijke beleggingen, die particulieren een belastingvoordeel biedt als zij “Groen Beleggen” via een groenfonds of groenbank. Sinds 1995 hebben ruim 235.000 beleggers op deze manier 7 miljard euro in groene projecten geïnvesteerd. De nieuwe regeling speelt in op de laatste ontwikkelingen op milieugebied. Zo vallen nu ook projecten die schone technologie in de transportsector stimuleren onder de regeling, zoals duurzame en energiezuinige binnenvaartschepen. Daarnaast zijn de eisen voor duurzaam bouwen en verbouwen vereenvoudigd. Hiermee wil het kabinet energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen in de bouw stimuleren.
De Regeling groenprojecten 2010 is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Financiën en VROM in samenwerking met de ministeries van LNV en V&W. Deze regeling vervangt de Regeling groenprojecten 2005.

Reageren uitgeschakeld

Vergroening belastingstelsel mogelijk


2010
03.08

De verwachting is dat rond 1 mei de studiecommissie Belastingstelsel haar bevindingen over de gewenste toekomst van het Nederlandse belastingstelsel gaat publiceren. Een van de invalshoeken die aan bod komt is het thema ‘Vergroening van het belastingsstelsel’. Onafhankelijk milieuadviesbureau CE Delft is gevraagd door Bernard ter Haar, directeur-generaal Milieu van het ministerie van VROM, om een aantal mogelijkheden voor ‘groene’ belastingsmaatregelen op een rijtje te zetten en de gevolgen door te rekenen. Denk aan verhoging van de BTW op vlees, afschaffing van de belastingkortingen op rode diesel en LPG, het gelijk trekken van de energiebelasting voor bedrijven t.o.v. huishoudens, e.d.

De conclusie van CE Delft is dat groei van milieubelastingen mogelijk is, een substantiële bijdrage kan leveren aan een duurzame economie, zonder dat de stabiliteit voor de schatkist in het geding is

http://www.ce.nl/index.php?go=home.showBericht&bericht_id=69

Reageren uitgeschakeld

Groene voorbeelden kabinet


2010
02.10

Kabinet zet reuzenstap naar duurzame economie. Een breed offensief voor energiebesparing. Een massief stimuleringspakket voor schone winning van stroom. En een aantrekkelijke sloopregeling voor vervuilende auto’s. Dat zijn drie van de meest markante groene voorbeelden uit het crisisakkoord van de coalitie.
De komende jaren investeert het kabinet ruim 2 miljard in duurzame maatregelen. Zo komt er 160 miljoen op tafel voor windturbines op zee. Deze turbines leveren 500 megawatt, genoeg voor de elektriciteitsvoorziening van zeker 250 duizend huishoudens. Dit is een verdubbeling van de doelstelling voor wind op zee van het coalitieakkoord. Daarnaast trekt het kabinet ruim honderd miljoen uit voor innovatieprogramma’s op het gebied van duurzame energie, elektrische mobiliteit en energiewinning in de kassenbouw. En komt er 60 miljoen beschikbaar voor groen beleggen (VAMIL)
Daarnaast komt er een revolutionair nieuw, uitgebreid systeem voor de financiering van duurzame energie. Dit systeem, waarbij geld vrijkomt door een vaste toeslag op de elektriciteitsrekening, biedt investeerders lange termijn zekerheid voor grootschalige projecten op het gebied van wind- , zonne-, biogas- en bodemenergie. Hiermee is het bereiken van de duurzame energiedoelstelling van het kabinet, 20 procent schoon in 2020, zeker gesteld.
Op het gebied van energiebesparing toont het kabinet in de breedte veel ambitie. Naast de 375 miljoen die minister Van der Laan ter beschikking krijgt voor isolatie van woningen, is er ruim 500 miljoen uitgetrokken voor het opknappen van scholen, verpleeghuizen en jeugdzorginstellingen. Naast isolatie zullen deze investeringen ook ten goede komen van de kwaliteit van de binnenlucht -  en dus van de gezondheid van kinderen en patiënten.
Voor de verbetering van de luchtkwaliteit buiten stelt het kabinet een sloopregeling in voor bestelwagens en personenauto’s. Hiervoor is 65 miljoen uitgetrokken. De autobranche stelt zelf ook 30 miljoen beschikbaar. De precieze details van deze regeling worden komende week vastgesteld.
( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39103 )

Reageren uitgeschakeld

Groen dak voor Erasmus ziekenhuis


2010
02.10

  
20-11-2008
Gemeente Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum en Stichting Erasmus Medisch Centrum Vriendenfonds staan gezamenlijk garant voor de realisatie van 12.500 vierkante meter groen dak op het Erasmus MC. De partijen hebben een overeenkomst getekend tijdens de opening van het congres Green & the City in de Rotterdamsche Manège.

De gemeente Rotterdam zal 350.000 euro bijdragen aan de aanleg van het groene dak van ca. 3.200 vierkante meter op het Sophia Kinderziekenhuis. Als tegenprestatie zullen het Erasmus MC en het Vriendenfonds de nieuwbouw van het Erasmus MC voorzien van ca. 9.300 vierkante meter aan groene daken.

Veilig, duurzaam, gezond
In de toekomst krijgt het ziekenhuis dus 12.500 vierkante meter groen dak. Hiermee geeft het ziekenhuis invulling aan de ambitie van een ‘healing environment’. Dit streven staat beschreven in de gebiedsvisie Hoboken 2030 die onlangs is opgesteld. Een aangename omgeving werkt mee aan het herstel van patiënten, is de achterliggende filosofie.

Samen met de Gemeente Rotterdam is de ambitie uitgesproken om aan de bouwplannen extra kwaliteiten toe te voegen vanuit het oogpunt van veilig (‘veilig is heilig’), duurzaam (‘duurzaam is goedkoper’) en gezond ontwikkelen (‘healing is leading’). Zo zullen er daktuinen – mogelijk met bomen – aangelegd worden die toegankelijk zijn voor patiënt en medewerker. Ook de atria zullen veelal met beplanting ingericht worden.

Berging neerslag
De bijdrage van de gemeente Rotterdam past in de uitvoering van het programma Groene Daken. Vanuit dit programma is er ook een stimuleringsregeling voor bedrijven, particulieren en woningbouwcorporaties. Het regent steeds vaker en harder. In een dichtbebouwde omgeving zijn groene daken een nieuwe mogelijkheid om die extra neerslag tijdelijk te bergen. Bovendien zorgen groene daken voor een vermindering van de CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit.

Groene Daken maken deel uit van een uitvoeringsprogramma van het Waterplan II. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Rotterdam Climate Initiative, Rotterdam Climate Proof en het Groenjaar 2008.
Bron: EnergieGids

Reageren uitgeschakeld

Thailand gaat voortaan voor ‘groen toerisme’


2009
10.20

Thailand ‘gaat’ voortaan voor groen toerisme. De Tourism Authority of Thailand (TAT) en de Thaise toeristenindustrie hebben samen een aantal groene initiatieven ontplooid om het evenwicht tussen toerisme en milieu te bewaren en duurzaam natuurbehoud op lange termijn te waarborgen. Dat heeft het Thais Verkeersbureau in Nederland meegedeeld.
Om het milieu te beschermen en het milieubewustzijn te verhogen, is TAT gestart met een concrete campagne om milieuvriendelijke- en energiebesparende toersitische initiatieven te promoten die de omgeving en het milieu zo min mogelijk belasten.

Kernelementen
TAT’s groene initiatieven voor de toeristenindustrie bestaan uit vier kernelementen:

•    Het opzetten van een database met toeristische aanbieders met een milieuvriendelijk aanbod.
•    Het ontwikkelen van toeristische bestemmingen die als positief rolmodel kunnen dienen.
•    Het organiseren van meetings, conferenties en seminars op het gebied van duurzaam toerisme.
•    De implementatie van het ‘Seven Greens’ concept, een framework met praktische richtlijnen voor duurzaam toerisme in zeven verschillende categorieën.

Zeven categorieën
TAT heeft die zeven verschillende categorieën als volgt benoemd:

-    Groene Hart: gericht op de sociale verantwoordelijkheid en het milieubewustzijn van toeristen
-    Groene Logistiek: gericht op milieuvriendelijke vormen van transport
-    Groene Bestemmingen: gericht op de promotie van gebieden die verantwoord en met respect voor de omgeving worden geleid
-    Groene Gemeenschappen: gericht op ondersteuning van gemeenschappelijke en verantwoordelijk toerisme initiatieven die natuur en lokale gewoontes en tradities in stand houden 
-    Groene Activiteiten: gericht op de promotie van toeristische activiteiten die niet belastend zijn

voor de omgeving
-    Groene Service: gericht op de toeristische dienstverleners
-    Groen Plus: gericht op de sociale verantwoordelijkheid van de toeristische sector richting de lokale gemeenschap

Plan
Dit alles samen moet uiteindelijk  leiden tot een geïntegreerd plan, gericht op de promotie van die toeristische activiteiten die belang hechten aan het behoud van de natuurlijke bronnen en respect tonen voor milieu en omgeving. De implementatie van de eerste fase zal worden afgerond tijdens een driejarige proefperiode tussen 2008 en 2010.

Internet: www.thaisverkeersbureau.nl